Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu ar 23. janvāra domes sēdes lēmumu

.

domePaziņojums par NĪN parāda dzēšanu vienai fiziskai personai.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 23.01.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 2 §) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, dzēsts fiziskas personas /vārds uzvārds/, /personas kods/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds Carnikavas novadā – 360,54 eiro, kas sastāv no pamatparāda 315,71 eiro un nokavējuma naudas 44.83 eiro.
Share on Facebook Tweet