Noteiktas izmaiņas mācību procesa organizēšanā Carnikavas pamatskolā

.

cp modulu skolaŅemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus, kas attiecas uz mācību procesu skolās saistībā ar vīrusa Covid-19 ierobežošanu, Carnikavas novada dome 26. novembrī tikās ārkārtas domes sēdē, lai lemtu par Carnikavas pamatskolas mācību darbu pārplānošanu. Nolemts, ka mācības 1.-3. klasēm notiks klātienē, 4.-9. klasēm – attālināti.

Izsole par nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā ar domes lēmumu atzīta par nenotikušu

.

domeDome šā gada 25. novembra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības nomas objekta: nekustamā īpašuma Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 004 0211, sastāvā ietilpstošas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 8001) 800 m2 platībā un palīgēkas – noliktavas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001) 21,3 m2 platībā (nedzīvojamo iekštelpu platība: telpa Nr. 1 priekštelpa – 2,1 m2, telpa Nr. 2 kāpņu telpa – 5,7 m2, telpa Nr. 3 pagrabtelpa – glabātuve – 13,5 m2), 04.11.2020. plānoto mutisko nomas tiesību izsoli par nenotikušu.

Notiks virtuālā tikšanās ar iedzīvotājiem līdz 25 gadiem par jauniešu interesēm novadā

.

jauniesu tiksanas zoomAicinām jauniešus vecumā līdz 25 gadiem uz virtuālu tikšanos ZOOM platformā 25. novembrī plkst. 17.00 ar Carnikavas novada jaunatnes lietu speciālisti Lauru Andrijonoku. Šī ir iespēja ne tikai iepazīt Lauru, bet iepazīstināt arī viņu ar Carnikavas novadu no jūsu - jauniešu - skatu punkta, kā arī pārrunāt stiprās un vājās puses, iespējas un sarežģījumus novadā.
Share on Facebook Tweet