24. septembris - svētku diena

.

Domes eka 800Saistībā ar Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālo vizīti, 24. septembris visā valstī noteikts par svētku dienu un dome šajā dienā būs slēgta. 25. septembrī dome strādās pēc ierastā darba laika.

Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu fiziskai personai

.

Domes eka 800Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.

Dome nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 2A izsoli atzīst par nenotikušu

.

IZSOLEDome 19.09.2018. kārtējā domes sēdē lēma atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 005 0926, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā – 28.08.2018. mutisko izsoli par nenotikušu.