Rakstos

Drukāt

Aicina uz sanāksmi par ceļu infrastruktūras uzlabošanu Eimuros

.

Eimuru celsCarnikavas novada pašvaldība šī gada 22. oktobrī plkst. 18.00 rīko sanāksmi, kuras mērķis ir noteikt lauku ceļus, kuri pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros varētu tikt pārbūvēti. Sanāksme notiks centra "Pīlādzis" telpās Stacijas ielā 5, Carnikavā.
 
Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.
 
Šī gada 18. augustā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu ar grants segumu būvniecību vai pārbūvi, atbilstoši apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves vidi.
 
Carnikavas novada attīstības programma 2015. – 2021. gadam paredz Eimuros, Carnikavas novadā attīstīt pievadceļus uz lauksaimniecības uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, tāpēc aicinām uz sanāksmi lauksaimniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuri saimnieciskās darbības nodrošināšanai lieto Eimuros esošos pašvaldības lauku ceļus ar grants segumu.
 
Saskaņā ar šiem MK noteikumiem Carnikavas novadam minētā mērķa sasniegšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma piešķirti 120 000 eiro, un ELFLA atbalsts sedz 90% no attiecināmajām izmaksām.

 

Carnikavas novada pašvaldības piedāvātie kritēriji grants ceļu atlasei ir atrodami ŠEIT.
 
Saņemt informāciju par šo projektu, pieteikties dalībai sanāksmē, kā arī iesniegt priekšlikumus ir iespējams elektroniski, nosūtot informāciju Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājam Vilim Zinkevičam (e-pasts: ) vai zvanot uz tālruņa nr. 29160310.
 
Lūgums priekšlikumus pašvaldības lauku ceļu ar grants segumu pārbūvei iesniegt līdz šī gada 26.oktobra plkst. 17.30.
 
V.Zinkevičs
 
attistibas plans  Attistibas plans un ELFLA  ELFLA
 
 

Nr.p.k.

Kritērijs

Kritērija apraksts

Piešķiramo punktu skaits

1.

Ekonomiski aktīvo vienību skaits

Uzņēmumu skaits Eimuru un Kalngales ciemos (atbilstoši Uzņēmuma reģistra sniegtajai informācijai)

1 punkts par katrām 5 vienībām

2.

Potenciālās uzņēmējdarbības teritorijas

Zemes gabali, kuru izmantošanas mērķis ir saistīts ar lauksaimniecību/ saimniecisko darbību

1 punkts par katriem 50 hektāriem lauksaimniecības zemes, tiešā pārbūvējamās infrastruktūras tuvumā 

3.

Ceļu tehniskais stāvoklis

Vismaz 51% ceļa ir sliktā, apmierinošā vai labā stāvoklī.

1 punkts par ceļu labā stāvoklī;

3 punkti par ceļu apmierinošā stāvoklī;

5 punkti par ceļu sliktā stāvoklī.