Rakstos

Drukāt

Septiņos gados Carnikavas novadam piesaistīti 13 miljoni eiro

.

Dambis poci 800Eiropā un arī Latvijā ir noslēdzies Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periods 2007. – 2013. gadam (arī nākamie divi gadi ar projektu īstenošanu), un ir apkopoti rezultāti. Carnikavas novada pašvaldība šajā laikā ir īstenojusi 45 projektus par kopējo finansējumu 16 975 215,41 EUR, no ES struktūrfondiem piesaistot 13 341 971,59 EUR.
 
"Esam īstenojuši projektus visdažādākajās nozarēs – sākot no izglītības un kultūras un beidzot ar infrastruktūras attīstību, ūdensvadu un kanalizācijas izveidi, ēku siltināšanu. Kopumā aizvadītais ES plānošanas periods struktūrfondu piesaistē Carnikavas novadam ir bijis ļoti veiksmīgs," rezumē Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Edgars Pudzis.
 
Lielākie projekti finanšu apjoma ziņā, kas mūsu novadā īstenoti ar ES fondu līdzekļiem, saistīti ar ūdenssaimniecības un centrālo kanalizācijas tīklu izveidi Carnikavā, Kalngalē un Lilastē, protams, arī aizsargdambju rekonstrukciju un izbūvi. "Pēc ilgu gadu pārtraukuma novadā tika uzsākta meliorācijas sistēmu sakārtošana, sūkņu staciju rekonstrukcija, grāvju tīrīšana un citi polderu infrastruktūras uzlabošanas darbi," saka E.Pudzis. Tāpat ar ES līdzekļu atbalstu izveidots alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis", novada domes Klientu apkalpošanas centrs, kur tagad iespējams saņemt arī dažādus valsts iestāžu pakalpojumus, uzbūvēts Carnikavas Novadpētniecības centrs, izveidoti aktīvās atpūtas laukumi, skeitparks, veikta vairāku Carnikavas ielu (Zvejnieku, Jūras, Laivu ielu u.c.) rekonstrukcija un apgaismošana, iegādāts aprīkojums tautas namam un Carnikavas Mūzikas un mākslas skolai u.c.
 
Sākotnēji projektu konkurss "Sabiedrība ar dvēseli", kur iedzīvotāji var īstenot savas idejas, tika organizēts ar Nīderlandes fonda "KNHM" atbalstu, tagad to kā veiksmīgu iniciatīvu turpina novada pašvaldība sava budžeta ietvaros.
 
Jāņem vērā, ka ES struktūrfondu atbalsts konkursa kārtībā ir pieejams konkrētām rīcībām, kur tiek ņemti vērā dažādi parametri – iedzīvotāju skaits, platība u.c. Tādēļ šo finansējumu Carnikavas novads tāpat kā citi var saņemt tikai rīcībām, kas ir stingri iezīmētas nacionālā līmeņa plānošanas dokumentos tieši šīm teritorijām, un potenciāli pieejamie līdzekļi ir ļoti ierobežoti. "Carnikavas novadam nav pieejami līdzekļi tām aktivitātēm, kas tiek piešķirti, piemēram, lielajām vai mazajām pilsētām, jo mūsu novads neatbilst šiem kritērijiem," skaidro Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne.
 
Viņa norāda, jaunajā plānošanas periodā (2014. – 2020. gadam) ES fondu finansējums Carnikavas novadam būs pieejams Carnikavas pamatskolas paplašināšanai un rekonstrukcijai, Piejūras internātpamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanai Siguļos, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai Mežgarciemā, estrādes izbūvei Carnikavas parkā un Novadpētniecības centra attīstībai, jauna gājēju tiltiņa izbūvei pār Vecgauju, aizsargdambja labiekārtošanai posmā no dzelzceļa līdz Jūras ielai, Svētku laukuma labiekārtošanai, kā arī meliorācijas sistēmu sakārtošanai un attīstībai u.c. Plānots piedalīties arī pārrobežu projektu konkursos ar Igaunijas un Zviedrijas partneriem, tādejādi piesaistot investīcijas no šīm programmām.
 
S.Baltruka