Atkārtoti izsolei nodod nomas objektu Lilastē – Ziemeļu ielā 28

.

izsoleCarnikavas novada dome 2019. gada 23. oktobra domes sēdē lēma rīkot atkārtotu izsoli, lai uz pieciem gadiem nodotu iznomāšanai Carnikavas novada pašvaldības nomas objektu - daļu no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē. Izsole notiks šī gada 14. novembrī.

Nomas objekts: pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļa 238,3 m2 kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā /telpa Nr.1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2), inženierbūves - asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļa 10 m2 platībā un zemesgabals 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem asfalta laukuma), atbilstoši nomas objekta novietojuma shēmā (1.pielikums) norādītajam.

Nomas objekta iznomāšanas termiņš: 5 (pieci) gadi, tas ir, no 01.05.2020. līdz 30.04.2025.

Iznomāšanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšana.
Papildus nomas līguma darbības laikā un nomas objekta robežās Nomniekam ir tiesības nodrošināt apmeklētājiem arī citus pakalpojumus (pludmales inventāra noma u.tml.). Papildu pakalpojumu sniegšana iepriekš saskaņojama ar iznomātāju, par to nodrošināšanu noslēdzama vienošanās pie nomas līguma.

Informācija par nomas objektu un tā izsoli:
Carnikavas novada domes 23.10.2019. lēmums
1.pielikums – Nomas objekta novietojuma shēma
2.pielikums – Par nomas objektu publicējamā informācija
3.pielikums – Nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtība
4.pielikums – Nomas līguma projekts
5.pielikums – Nomas tiesību izsoles reģistrācijas pieteikums
6.pielikums – Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē šī gada 14. novembrī plkst. 10.00. Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis” telpās).

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – 13.11.2019. plkst. 14.00.