Dome aicina pieteikties uz administratīvās komisijas sekretāra amatu

.

domeCarnikavas novada dome aicina pieteikties uz administratīvā komisijas sekretāra amata vietu līdz šā gada 15. novembrim.
 
Pienākumi:
- organizēt Administratīvās komisijas darbu;
- organizēt Administratīvās komisijas sēdes un kārtot Administratīvās komisijas lietvedību (izsaukt uz Administratīvās komisijas sēdēm izskatāmās administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekus, sagatavot sēžu darba kārtību, veikt administratīvā pārkāpuma lietu sagatavošanu izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē, piedalīties Administratīvās komisijas sēdēs, nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu adresātiem, veikt tiešsaistes režīmā ziņu sniegšanu Sodu reģistram, gatavot Excel sarakstu par sodītajām personām, to sodu nomaksu un aktualizēt šo sarakstu);
- pārzināt normatīvos aktus, kuri tieši saistīti ar Administratīvās komisijas darbību;
- izstrādāt komisijas lietu nomenklatūru;
- veidot un sistematizēt lietas atbilstoši lietu nomenklatūrai;
- nodrošināt dokumentu atbilstību lietvedības prasībām;
- lietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā;
- ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes grafikus;
- nodot piespiedu izpildei lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu un kontrolēt to pareizu izpildi;
- organizēt Administratīvās komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu arhīvā;
- sagatavot Administratīvās komisijas darba pārskatus;
- ievērot informācijas aizsardzību un konfidencialitāti;
- nodrošināt komisijas nosūtāmās korespondences (vēstuļu) pa pastu noformēšanu, datu reģistrēšanu un datu bāzes uzturēšanu;
- pārstāvēt pašvaldības Administratīvās komisijas intereses valsts un pašvaldības institūcijās un citās iestādēs Latvijas Republikā;
- sagatavot Carnikavas novada domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē.

Prasības pretendentei/am:
- izglītība – augstākā vai vidējā profesionālā (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis) tiesību zinātnēs;
- lietvedības normatīvo aktu pārzināšana;
- labas valsts valodas zināšanas;
- vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:
- pilna laika darbu;
- atlīdzību 996 Eur un sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
 
Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: vai personīgi iesniegt pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā līdz 2019. gada 15. novembrim. Tālrunis uzziņām: 27806111. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .
Share on Facebook Tweet