Biedrība "Sernikon" izsludina konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu

.

SernikonPublisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 1. – 30. septembrim. 9. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1636,12 EUR. Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.

Konkurss izsludināts:
2. rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums: 1636,12 EUR
(Pieejamā finansējuma apmērs var mainīties un aktuālā informācija pieejama www.biedribasernikon.lv)

Mērķis: Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem un sekmēs sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Piedāvātie risinājumi: bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un esošo uzlabošana, dienas centru aprīkojuma uzlabošana, sporta un kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, interešu klubu darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, u.tml.

Projektu ieviešanas termiņi: projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk kā 2015. gada 1. jūnijs.
 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2014. gada 1. – 30. septembrim. 9. kārtā pieejamais publiskais finansējums1931,08 EUR. Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.

Konkurss izsludināts:
1. rīcība: „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”
Pieejamais finansējums: 1931,08 EUR
(Pieejamā finansējuma apmērs var mainīties un aktuālā informācija pieejama www.biedribasernikon.lv.)

Mērķis: ilgtspējīgi atjaunot un attīstīt teritoriju, kurā veic zivsaimniecības darbības.

Piedāvātie risinājumi: rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes dabas objektu sakārtošanā, dabas taku un ainavu taku izveidei, kultūras pieminekļu atjaunošana, pievadceļu izbūvei un rekonstrukcijai, vides informatīvo objektu izvietošanai, pludmales zonas uzlabošanai, kā piem. ģērbtuves, teritoriju labiekārtošana (atkritumu punktu izveide, rotaļu laukumu izveide, u.c.), ielu un ceļu zivsaimniecības uzņēmumu attīstībai un to pievilcības un pieejamības paaugstināšanai rekonstrukcija/būvniecība, kā arī ar to saistītās pamatinfrastruktūras izveidošana/atjaunošana un citas aktivitātes.

Projektu ieviešanas termiņi: projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk kā 2015. gada 1.jūnijs.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV–2163, biedrības mājas lapā: www.biedribasernikon.lv un LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV–2163 līdz 30.09.2014. plkst. 15.00, bet projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: .

Kontaktinformācija: publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tālr. 28356344, e-pasts: vai administratīvais vadītājs Edgars Pudzis, tālr. 26458180, e-pasts:
ES ELFLAEZivsaimniecibas fonds logo 300 Leader logo
 
Biedrība "Sernikon"
Share on Facebook Tweet