Noslēgusies pieteikšanās dalībai jaunā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādē

.

gaujas delta FTG9672 35 Mb 1200Jau vēstīts, ka Ādažu novada dome kopā ar Carnikavas novada domi, sākot jaunā apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi, aicināja iedzīvotājus pieteikties piecās darba grupās. Ikviens interesents no Carnikavas novada līdz 17. augustam varēja pieteikties dalībai šajās darba grupās. 

Paldies visiem, kas izrādīja interesi un vēlmi iesaistīties jaunās Attīstības programmas izstrādē! Pieteikšanās ir noslēgusies, patlaban tiek apkopoti dati un plānots, ka darba grupu sastāvs tiks apstiprināts augusta beigās. Visiem, kas ir pieteikušies, tiks nosūtīta informācija par darba grupu turpmāko darbu. Ja esat pieteikušies, bet nesaņemat nekādu informāciju līdz 1. septembrim, lūdzam sazināties ar Ādažu novada domes projektu vadītāju Ingu Pērkoni (tālr. 67996086, e-pasts ).

Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Programmas izstrāde abu novadu domju vadībā tiks veikta piecās darba grupās.

1) Ekonomiskās attīstības darba grupa (tēmas – iedzīvotāji, nodarbinātība, uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms un rekreācija, zvejniecība, investīciju piesaiste, u.tml.).
2) Izglītības, sporta un kultūras darba grupa (tēmas – pirmsskolas, vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītība, pieaugušo mūžizglītība, sports, jaunatne, kultūra, u.tml.).
3) Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas – bērnu un ģimenes politika, sociālie pakalpojumi un palīdzība, vienlīdzīgas iespējas (personas ar invaliditāti, u.tml.), veselības aprūpes pieejamība, veselīgs dzīvesveids, sabiedriskā kārtība un drošība, u.tml.).
4) Teritorijas plānošanas darba grupa (tēmas – satiksmes infrastruktūra, satiksmes organizācija, sakari, siltumapgāde, gāzes apgāde, enerģētika un energoefektivitāte, zemes pārvaldība, lauksaimniecība, komunālsaimniecība, ūdenssaimniecība, u.tml.).
5) Vides darba grupa (tēmas – dabas resursi, ainavas, atkritumu apsaimniekošana, polderi, mežu, ūdens un zemes dzīļu resursu apsaimniekošana, vides aizsardzība, gaisa kvalitāte un troksnis, klimata pārmaiņas, energopolitika, īpaši apdraudētās teritorijas, u.tml.).

Atgādinām, ka iedzīvotāji un citi sabiedrības pārstāvji arī var līdzdarboties Attīstības programmas sagatavošanā vairākos veidos:

  • piedaloties sabiedriskajā apspriedē un publiskajā apspriešanā;
  • piedaloties iedzīvotāju aptaujā;
  • iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs;
  • rakstiski sniedzot viedokli;
  • sagatavojot atzinumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanas procesā.
Cienījamie novadnieki, jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums par apvienoto Ādažu novadu ir ļoti svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

Detalizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.

Attīstības nodaļa

Foto: Mihails Ignats