Drukāt

Veidlapas

.

Šajā sadaļā pieejamas pašvaldības iestādēm visu iesniegumu formas MS Word un PDF formātā.
Lejupielādējiet nepieciešamo veidlapu un aizpildiet to.

Iesniegšana:
1) autorizējieties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, spiežot TE;
2) izvēlieties Carnikavas novada iestādi, kurai adresēts iesniegums:
- Carnikavas novada dome,
Carnikavas novada bāriņtiesa,
- Carnikavas novada pašvaldības iestāde sociālais dienests,
Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss",
- Carnikavas pamatskola,
- Carnikavas mūzikas un mākslas skola,
- Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš",
- Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Piejūra",

3) aizpildiet nepieciešamos anketas laukus un pievienojiet sagatavoto iesniegumu.


Brīvas formas iesniegums
 • Iesniegums domei   
Nekustamais īpašums
 • Izziņa par samaksāto NĪN  
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana   
 • Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski   
 • Pirmpirkuma tiesības   
 • Piekrišana nepilsonim   
Izglītības jomas iesniegumi
 • Par bērna reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novadā   
 • Atteikums no piešķirtās vietas   
 • Iesniegums bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"   
 • Iesniegums bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Piejūra"   
 • Iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei   
 • Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei   
 • Iesniegums vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas   
 • Līdzfinansējums skolai   
 • Līdzfinansējums aukle bērnudārzā   
 • Finansiālais atbalsts konkursos   
 • Kultūras pasākuma organizēšana   
 • Naudas balvas saņemšanai konkursā   
 • Finanšu atskaite   
 • Iesniegums par uzņemšanu Mūzikas un mākslas skolā 
 • Iesniegums par līdzfinansējumu Mūzikas un mākslas skolā  
 • Iesniegums (juridiskai personai) par pieaugušo neformālo vai interešu izglītības programmu 
 • Iesniegums (fiziskai personai) par pieaugušo neformālo vai interešu izglītības programmu 
 • Pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmas pieteikums 
Sporta un kultūras jomas iesniegumi
 • Finansiāls atbalsts sporta sacensību organizēšana  
 • Finanšu atskaite par sporta sacensību organizēšanu  
Tirdzniecība Carnikavas novadā
 • Iesniegums ielu tirdzniecība
 • Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās 
 • Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs saņemšanai 
Carnikavas Komunālserviss
 • Namu numurzīmes   
 • Tehniskie noteikumi - no 01.08.2021. pieteikumus pieņem tikai BIS (Būvniecības informācijas sistēmā)
 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas   
 • Atļauja koku ciršanai ārpus meža  word doc icon pdf icon
 • Iesniegums līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai word doc icon pdf icon
 • Iesniegums par vasaras darbiem (bērna nodarbināšana sabiedrisko lietderīgos darbos) word doc icon pdf icon

Dzimtsarakstu nodaļa

 • Brīvas formas iesniegums
 • Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana   
 • Laulību noslēgšana

Sociālā dienesta iesniegumi

 • Brīvas formas iesniegums sociālajam dienestam    
 • Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam
 • ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS - Iesniegums par pabalstu bērna ēdināšanā

Novada simbolikas izmantošana

 • Iesniegums par novada simbolikas izmantošanu