Drukāt

Paziņojums par vairāku Mežgarciema nekustamo īpašumu detālplānojuma apstiprināšanu

Carnikavas novada dome 22.06.2016. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 12, 35. §) "Par nekustamo īpašumu "Mežgarciems", "Mežgarciems-7", "Mežgarciems-8", "Mežgarciems-9", "Mežgarciems-10" detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu". Ar detālplānojumu iespējams iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Carnikavas novada Būvvaldē Carnikavas novadā, Carnikavā, Stacijas ielā 5, Būvvaldes darba laikā.