Drukāt

Apstiprināta nekustamā īpašuma Vilciņi" detālplānojuma galīgā redakcija

Carnikavas novada dome ar 20.02.2019. sēdes lēmumu (Prot. Nr.2, 37§) apstiprinājusi detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam "Vilciņi" (kadastra Nr. 8052 002 1622).

Ar apstiprināto detālplānojumu iespējams iepazīties Carnikavas novada Būvvaldē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no 12.30 līdz 17.30, vai zemāk pievienotajos dokumentos:

Zemesgabala sadalījuma plāns
Paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi