Drukāt

Izsolei nodod nomas objektu Carnikavas parkā vasaras kafejnīcas darbībai

.

IzsoleSaskaņā ar Carnikavas novada domes 28.04.2014. lēmumu (protokols Nr. 10, 7.§) „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā, daļas nodošanu iznomāšanai" iznomāšanai ir nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava (kadastra numurs 8052 004 0602) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
 
Nomas objekts: biļešu kases ēkas (kadastra apzīmējums 8052 004 0602 001) daļa – telpa Nr. 9 nedzīvojama iekštelpa (biļešu kase – kiosks) 8,9 m2 platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8052 004 0602) daļa 188,9 m2 platībā.
 
Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs mēnesī: 28,19 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles solis ir noteikts 50 EUR apmērā.
 
Zemes nomas maksa 2014. gada 4,5 mēnešos, 2015. un 2016. gada 5 mēnešos nosakāma 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, ja normatīvie akti nenosaka citu zemes nomas maksas apmēru par zemes vienības daļu, kas noteikta proporcionāli iznomājamai platībai.
 
Iznomāšanas termiņš:  noteikts uz 2014. – 2016. gada vasaras sezonu jeb 14,5 mēnešiem (no 15.05.2014. – 30.09.2014., no 01.05.2015. – 30.09.2015. un no 01.05.2016. – 30.09.2016.)
 
Nomas objekta izsole notiks 2014. gada 12. maijā plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē – Sociālā dienesta alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis" telpās.
 
Informācija par nomas objektu un tā izsoli:
Share on Facebook Tweet