Drukāt

Informācija par izsoli nomas objektam Carnikavas parkā

.

IzsoleSaskaņā ar Carnikavas novada domes 06.05.2015. lēmumu (protokols Nr. 9, 3.§) iznomāšanai tika nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Jūras iela 3A, Carnikava (kadastra numurs 8052 004 0602) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
 
Nomas objekts: biļešu kases ēkas (kadastra apzīmējums 8052 004 0602 001) daļa – telpa Nr. 9 nedzīvojama iekštelpa (biļešu kase – kiosks) 8,9 m2 platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 8052 004 0602) daļa 188,9 m2 platībā.
 
Nomas objekta mutiska izsole bija plānota šī gada 18. maijā. Nomas objekta mutiskai izsolei noteiktajā laikā un vietā netika iesniegts neviens pieteikums.
 
Izsole tiks organizēta atkārtoti, sekojiet informācijai www.carnikava.lv.
Share on Facebook Tweet