Drukāt

Dome atkārtoti organizē īpašumu piedāvājumu atlasi autoparka novietošanai

.

Dome 600Šī gada 6. maijā novada dome pieņēma lēmumu organizēt nomas objekta – nekustamā īpašuma/zemesgabala - piedāvājumu atlasi pašvaldības transportlīdzekļu novietošanai.
 
 
Nomnieks:
Carnikavas novada dome
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000028989
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: +371 67993814
E-pasta adrese:
Kontaktpersona: Diāna Čūriška, tālr. 67992362, e-pasta adrese: .
 
Nomas objekts:
Nekustamā īpašuma/zemesgabala noma Carnikavas novada pašvaldības darbības nodrošināšanai – pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai.
 
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Carnikavas novada administratīvā teritorija, vēlams Carnikavas ciema centrā (ne tālāk par 500 m no Carnikavas novada pašvaldības administratīvajām ēkām Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā) ar labām piekļūšanas iespējām.
 
Nomas objekta lietošanas mērķi: Carnikavas novada pašvaldības darbības nodrošināšanai - pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai.
 
Paredzamais nomas līguma termiņš: nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 gadiem, ar iespēju pagarināt termiņu vēl uz 3 gadiem.
 
Nepieciešamā platība: kopējā nepieciešamā zemesgabala platība ir ne mazāka par 700 kvadrātmetriem un ne lielāka par 800 kvadrātmetriem. Zemesgabalā paredzēts novietot līdz 10 transporta līdzekļiem.
 
Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis: Nekustamā īpašuma/zemesgabala tehniskajam stāvoklim ir jābūt labam (līguma darbības laikā nebūs nepieciešami papildus darbi un ieguldījumi), ar nobrauktuvi no ielas (ceļa), nožogotam, apgaismotam, aprīkotam ar elektrības pieslēgumu, ar cieto segumu (šķembots, asfaltēts, grantēts, u.c.).
 
 
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 05.06.2015. plkst. 12:00.
 
Nomas piedāvājuma iesniegšanas vieta: Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs (Stacijas ielā 5, Carnikavā, LV – 2163).
 
Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem: Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem".
 
Dokumentācija:
 
 
Share on Facebook Tweet