Drukāt

Paziņojums par nomas objekta piedāvājumu atlases CMMS darbības nodrošināšanai rezultātiem

.

 
Sludinājumā par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu norādītajā termiņā 24.08-20.09.2017. savu piedāvājumu iesniedza viens iznomāšanas pretendents – kooperatīvā sabiedrība „SERVISS C" (reģ. nr.s 40103056375).
 
Carnikavas novada dome 25.10.2017. sēdē nolēma slēgt nomas līgumu ar "SERVISS C" par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 132,8 kv.m. nomu Atpūtas ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā par piedāvāto nomas maksu EUR 536,60 kopā par visām telpām (bez PVN), neieskaitot komunālos maksājumus un apsardzes signalizācijas maksājumus.
 
Papildus nomas maksai nolemts apmaksāt komunālo pakalpojumu gada izlīdzinātās izmaksas mēnesī par nomātajām telpām – EUR 384,80 (bez PVN), kā arī apsardzes signalizācijas maksājumus atbilstoši piestādītajam rēķinam. Dome nolēma arī apmaksāt CMMS pārcelšanās izdevumus (līdz EUR 400) apmaksāt no pašvaldības 2017.gada budžeta un nomātās telpas nodot aosaimniekošanā pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss" .
 
Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties ŠEIT.
Share on Facebook Tweet