Drukāt

Carnikavas novada dome izsola nekustamo īpašumu

.

izsole amurs 800Carnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, sastāvā.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2018 .gada 23. augusta plkst. 14.00 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
 
Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 2018. gada 21. augustā no plkst. 13.00 līdz 14.00.
 
Izsole notiks 2018. gada 28. augustā plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis” telpās).
 
Izsolāmās mantas nosacītā cena – 10400,00 eiro. Nodrošinājums 1040,00 eiro pirms izsoles jāiemaksā Carnikavas novada domes kontā A/S "SEB banka", konts LV59UNLA0050003955158.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā.
 
Tālrunis informācijai: 67992362, 29160310.
Share on Facebook Tweet