Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Nēģu ielā 58, Carnikava

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 004 0986, 0,1121 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Nēģu iela 58, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0986, sastāvā.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 27. septembra plkst. 14.30 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, tā darba laikā (P, C 08.00–17.30; O,T 08.00–16.30; P 8.00–14.30). 

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 2019.gada 24.septembrī no plkst. 11.00 līdz 11.30.
Izsole notiks 2019. gada 8. oktobrī plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis” telpās).
Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 17400,00. Summa, par kādu cena katrā nākamajā solī tiks paaugstināta (solis), ir EUR 1740,00. Nodrošinājums EUR 1740,00 un izsoles reģistrācijas maksa EUR 30,00 pirms izsoles jāiemaksā Carnikavas novada domes kontā A/S "SEB banka", konts LV59UNLA0050003955158.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā.

Zemes robežas plāns ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Tālrunis informācijai 67993388, 29160310.