Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 2 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no zemes vienības 1,1657 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1570, 15.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 48 500 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.