Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā ar domes lēmumu atzīta par nenotikušu

.

domeDome šā gada 25. novembra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības nomas objekta: nekustamā īpašuma Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 004 0211, sastāvā ietilpstošas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 8001) 800 m2 platībā un palīgēkas – noliktavas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001) 21,3 m2 platībā (nedzīvojamo iekštelpu platība: telpa Nr. 1 priekštelpa – 2,1 m2, telpa Nr. 2 kāpņu telpa – 5,7 m2, telpa Nr. 3 pagrabtelpa – glabātuve – 13,5 m2), 04.11.2020. plānoto mutisko nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
Drukāt

Izsolīs pašvaldības nekustamo īpašumu Valteru ielā 6 Siguļos

.

izsole valteru 6Carnikavas novada domes Izsoles komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 80520030529 - neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 80520030714, 1396 m2 platībā, kas atrodas Valteru ielā 6 Siguļos Carnikavas novadā.
Drukāt

Dome lemj nomāt nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole1Šā gada 23. septembrī Carnikavas novada dome lēma uz deviņiem gadiem nodot iznomāšanai pašvaldības nomas objektu - daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē šā gada 4. novembrī.
Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 2 ar domes lēmumu atzīta par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 20. maijā sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no zemes vienības 1,1657 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1570, 07.04.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 48 500 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Share on Facebook Tweet