Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par nekustamo īpašumu Ozolu ielā 49

.

izsoleCarnikavas novada dome 17. aprīļa domes sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, sastāvā - 09.04.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/11.
Drukāt

Dome apstiprinājusi apbūves tiesību piešķiršanu 29.03.2019. notikušās izsoles rezultātiem

.

25 IMG 20190308 112156Dome šī gada 8. aprīļa ārkārtas domes sēde apstiprināja Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0470, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1883, 1,7852 ha platībā zemes vienības daļas – neapbūvēta zemesgabala 100 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1883 8001, apbūves tiesības piešķiršanai uz 10 (desmit) gadiem mobilo sakaru torņa būvniecībai 29.03.2019. notikušās mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles protokolu Nr.14-1/19/8.
Drukāt

Privatizācijas aģentūra izsolīs īpašumu Lilastē

.

izsolePrivatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Lilastes stacija 3”, Lilastē, Carnikavas novadā – izsoles sākumcena EUR 5 600.00, nodrošinājums EUR 560.00, izsole 29.05.2019. plkst.16.00, pieteikšanās līdz 16.05.2019. plkst.16.00.
Drukāt

Pašvaldība piešķir neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības Dzirnupes ielā

.

25 IMG 20190308 112156Carnikavas novada dome 20. marta domes sēdē nolēma piešķirt neapbūvēta zemesgabala - Carnikavas novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Dzirnupes iela, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0470, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 002 1883, 1,7852 ha platībā zemes vienības daļas 100 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1883 8001 - apbūves tiesību uz 10 (desmit) gadiem mobilo sakaru torņa būvniecībai par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības izsoles sākuma maksu 28,00 EUR gadā, atbilstoši neapbūvēta zemesgabala novietojuma shēmā (1.pielikums) norādītajam un saskaņā ar mobilo sakaru torņa būvniecības ieceres, kuras sabiedriskā apspriešana notika no 12.03.2018.-12.04.2018., dokumentācijā noteikto.
Share on Facebook Tweet