Drukāt

Nolikumi

PAŠVALDĪBA
Pašvaldības amatpersonu un darbinieku ētikas kodekss
Atzinības raksts

DOMES NODAĻAS UN STRUKTŪRVIENĪBAS
Administratīvās nodaļa
Attīstības un plānošanas nodaļa
Būvvalde
Centrālās administrācija
Dzimtsarakstu nodaļa
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Finanšu vadības nodaļa
Izglītības nodaļa
Juridiskās nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Sporta stratēģijas nodaļa

IZLGĪTĪBA
Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
Carnikavas pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Piejūra"
Bērnu uzņemšanas Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs komisija
Nolikums par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību (Pielikums Nr. 1 - Licence interešu izglītībai, Pielikums Nr. 2 - Licence pieaugušo izglītībai, Pielikums Nr. 3 - Iesniegums juridiskai personai, Pielikums Nr. 4 - Iesniegums fiziskai personai, Pielikums Nr. 5 - Programma
Audzēkņu un pedagogu apbalvošana
Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa
Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss

KULTŪRA UN TŪRISMS
Tautas nama "Ozolaine" 
Carnikavas bibliotēka
Informācijas centrs
Novadpētniecības centrs

P/A CARNIKAVAS KOMUNĀLSERVISS
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Pašvaldības policija

SOCIĀLAIS DIENESTS UN BĀRIŅTIESA
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis"
Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" 

KOMISIJA
Administratīvā komisija
Ētikas komisija
Iepirkuma komisija
Interešu izglītības vērtēšanas komisija
Medību komisija
Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija
Komisija iedzīvotāju aptaujai par iespējamo Carnikavas novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām
Simbolikas komisija
 
KONKURSI
Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas piešķiršanu dzejā
Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums (Pielikums Nr. 1 - Nometnes pieteikums, Pielikums Nr. 2 - Budžets, Pielikums  Nr. 3 - Atskaite)
Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas jūras piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā (Pielikums Nr. 1 - Tirdzniecībai paredzētās vietas Garciemā, Pielikums Nr. 2 - Tirdzniecībai paredzētās vietas Gaujā, Pielikums Nr. 3 - Pieteikums konkursam, Pielikums Nr. 4. - Objektu izvietojuma plāns, Pielikums Nr. 5 - Pretendenta vērtēšanas tabula, Pielikums Nr. 6 - Vērtēšanas kopsavilkuma tabula, Pielikums Nr. 7 - Vienošanās)
Carnikavas novada jauniešu projektu konkurss 

INFORMATĪVIE KANĀLI
Pašvaldības informatīvais izdevums "Carnikavas Novada Vēstis" 
Pašvaldības mājas lapa