Drukāt

Nolikumi

PAŠVALDĪBA
Pašvaldības amatpersonu un darbinieku ētikas kodekss
Atzinības raksta nolikums

DOMES NODAĻAS UN STRUKTŪRVIENĪBAS
Administratīvās nodaļas nolikums
Attīstības un plānošanas nodaļas nolikums
Būvvaldes nolikums
Centrālās administrācijas nolikums
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikums
Finanšu vadības nolikums
Izglītības nodaļas nolikums
Juridiskās nodaļas nolikums
Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums
Sporta stratēģijas nodaļa

IZLGĪTĪBA
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas nolikums
Carnikavas pamatskolas nolikums
Pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" nolikums
Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" nolikums
Bērnu uzņemšanas Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas nolikums
Nolikums par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību (Pielikums Nr.1 - Licence interešu izglītībai, Pielikums Nr.2 - Licence pieaugušo izglītībai, Pielikums Nr.3 - Iesniegums juridiskai personaiPielikums Nr.4 - Iesniegums fiziskai personai, Pielikums Nr.5 - Programma
Audzēkņu un pedagogu apbalvošanas nolikums
Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums
Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums

KULTŪRA UN TŪRISMS
Tautas nama "Ozolaine" nolikums
Carnikavas bibliotēkas nolikums
Tūrisma informācijas centra nolikums
Novadpētniecības centra nolikums

P/A CARNIKAVAS KOMUNĀLSERVISS
Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" nolikums

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Pašvaldības policijas nolikums

SOCIĀLAIS DIENESTS UN BĀRIŅTIESA
Sociālā dienesta nolikums
Bāriņtiesas nolikums
Alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" nolikums
Kalngales brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" nolikums 

KOMISIJA
Administratīvās komisijas nolikums
Ētikas komisijas nolikums
Iepirkuma komisijas nolikums
Interešu izglītības vērtēšanas komisijas nolikums
Medību komisija
Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisijas nolikumsKomisijas iedzīvotāju aptaujai par iespējamo Carnikavas novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām
Simbolikas komisijas nolikums
 
KONKURSI
Nolikums atklātam metu konkursam “Dzejnieku skvērs un Dzejnieku taka Carnikavā”
Nolikums „Par Ojāra Vācieša literārās prēmijas piešķiršanu dzejā"
Fotokonkursa nolikums
Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums (Pielikums Nr.1 - Nometnes pieteikumsPielikums Nr.2 - BudžetsPielikums  Nr.3 - Atskaite)
Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas jūras piekrastē Carnikavas novada administratīvajā teritorijā (Pielikums Nr.1 - Tirdzniecībai paredzētās vietas Garciemā, Pielikums Nr.2 - Tirdzniecībai paredzētās vietas Gaujā, Pielikums Nr.3 - Pieteikums konkursam, Pielikums Nr.4. - Objektu izvietojuma plāns, Pielikums Nr.5 - Pretendenta vērtēšanas tabula, Pielikums Nr.6 - Vērtēšanas kopsavilkuma tabula, Pielikums Nr.7 - Vienošanās)

INFORMATĪVIE KANĀLI
Pašvaldības informatīvā izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" nolikums
Pašvaldības mājas lapas nolikums