Drukāt

Biedrība "Sernikon" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu, kopējais publiskais finansējums - 136 000 eiro

.

Sernikon jaunais logo 2015Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam īstenošanai.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. decembra līdz 2017. gada 27. janvārim.
Otrajā kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 136 000 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums (ELFLA) ir 26 000 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums (EJZF) – 110 000 EUR.
 
Konkurss izsludināts:
ELFLA 2. rīcība: Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība
Mērķis: Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 26 000 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
 
EJZF 2. rīcība: Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā
Mērķis: Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu.
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 110 000 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR aprīkojuma projektiem, 100 000 EUR būvniecības projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte:
- 50%
- Inovatīvs projekts 70%
- Projekts, kas ir saistīts ar piekrastes zvejniecību 80%
- Kopprojekts 80%
- Kultūras pieminekļu objektu atjaunošanas gadījumā (projektam nav peļņas gūšanas nolūka) 90%
- Komersantiem, kas nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums 30%
 
Projektu īstenošanas termiņi:
a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana" izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
Kontaktinformācija:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon",
Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424,
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv
Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi .
 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"
Share on Facebook Tweet