Drukāt

Biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu, kopējais pieejamais finansējums – 150 000 eiro

.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam īstenošanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no šī gada 3. marta līdz 3. aprīlim.
 
Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 150 000 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 50 000 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – 100 000 EUR.
 
Finansējuma sadalījums stratēģijas rīcībām
Rīcībai ELFLA3
Rīcības nosaukums: apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana.
Mērķis: atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību.
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 50 000 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 27 500 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
 
Rīcībai EJZF3
Rīcības nosaukums: zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība.
Mērķis: atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras pilnveidošanu un attīstību.
Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 100 000 EUR.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 55 000 EUR pašvaldības iesniegtam projektam, 50 000 EUR pārējiem pretendentiem.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%.
 
Projektu īstenošanas termiņi:
a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana" izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
Kontaktinformācija:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon"
Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424,
 
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv.
Papildus informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumus iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi .
 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"