Drukāt

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

.

Zibeni 600Carnikavas novada dome paziņo, ka 2018. gada 25. aprīlī ir pieņemts lēmums (protokols Nr.6; 1.§) “Par paredzētās darbības, atpūtas un sporta parka “Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs 8052” (kadastra numurs 8052 001 0055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449, akceptēšanu”.