Drukāt

Tematiskā plānojuma saturs

.

Noslēgumam tuvojas Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojoša tematiskā plānojuma satura izstrāde.

Tematiskā plānojuma saturs tiek izstrādāts, lai nodrošinātu Carnikavas novada un tā ciemu kopējo vizuālo vienotību un identitāti. Šos noteikumus turpmāk paredzēts piemērot, izstrādājot dažādu līmeņu pašvaldības plānošanas dokumentus: teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu un citus tematiskos plānojumus, tā nodrošinot visu dokumentu vienotības un savstarpējas saderības principu.

Tematiskā plānojuma satura izstrādi veic uzņēmums, kura darbība saistīta ar teritorijas labiekārtojumu projektēšanu un plānošanu, – SIA “100 acorns”.

Ar tematiskā plānojuma satura izstrādi saistītie dokumenti
Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojoša tematiskā plānojuma satura izstrādes:
1. sējums. Pašreizējās situācijas raksturojums
2. sējums. Vadlīniju izstrāde publiskās ārtelpas vizuālajai identitātei
2. sējuma PIELIKUMS - Carnikavas novada publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementu vizuālās vadlīnijas
 
coast4us logo
Share on Facebook Tweet