Pašvaldība

Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma nodoklis

 Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Spēkā stāšanās datums
 2015/12  Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā  01.01.2016.
2018/13 Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā" 03.08.2018.
 2012/18 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  21.09.2012.
 2014/16 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2015.gadā  01.01.2015.
 2013/14 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2014.gadā  01.01.2014.
 2012/28 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2013.gadā  01.01.2013.

 

Būvju uzturēšana, teritorijas labiekārtošana, ūdensapgāde

 Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Spēkā stāšanās datums
  2010/5 Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi  30.04.2010.
 2009/6 Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi  01.09.2009.
 2012/23  Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā  12.01.2013.
 2008/3 Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās – nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā  17.09.2008.
 2011/20 Carnikavas novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi  06.11.2011.
 2013/6  Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai  06.06.2013.
 2017/6 Saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Carnikavas novadā.  27.04.2017.

2018/10 Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā 22.06.2018.
2018/3 Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai entralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 22.06.2018.

Izglītība

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Maksas pakalpojumi un nodevas

Atkritumu apsaimniekošana

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2017/13 Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā  29.12.2017.

Teritorijas plānošana

Sabiedriskā kārtība

Novada simbolika

Informatīvi paziņojumi un reklāma

Tirdzniecība un alkoholiskie dzērieni

Sports

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums Spēkā stāšanās datums
 2018/20  Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās kārtības noteikumi
12.12.2018.
 2013/45  Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām 01.01.2014.

Kultūra

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums Spēkā stāšanās datums
 2016/7  Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā
 28.07.2016.

Dzīvnieki un kultūraugi

 Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Spēkā stāšanās datums
 2014/8  Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas  noteikumi Carnikavas novadā
28.05.2014.
2015/5 Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Carnikavas novadā
29.05.2015.

Kapu uzturēšana

Transports

Publisko ūdeņu un to krastu izmantošana

 Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Spēkā stāšanās datums
2018/2  Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti 28.02.2019.