Rakstos

Drukāt

Publiskajai apspriešanai nodod novada teritorijas plānojuma 2017. – 2029. gadam pirmo redakciju un vides pārskata projektu

.

Teritorijas planojumsŠī gada 22. februārī novada dome pieņēma lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2017. – 2029. gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 
Plānošanas dokuments attiecas uz Carnikavas novada teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas veidiem turpmākajiem 12 gadiem. Teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādātājs ir SIA „Grupa 93" (Kr. Barona iela 3 – 4, Rīga, www.grupa93.lv), pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 05.08.2016. noslēgto līgumu.
 
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no šī gada 9. marta līdz 13. aprīlim.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 30. martā plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolas aktu zālē (2. stāvs, Nākotnes iela 1, Carnikava).
 
Ar teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem minētajā termiņā var iepazīties izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana", kā arī šeit:
 
III. Grafiskā daļa
 
Ar teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem izdruku formātā var iepazīties Carnikavas novada domes (Stacijas iela 5, Carnikava) 1. stāva foajē domes darba laikā.
 
Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Carnikavas novada domē darba laikā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot elektroniski uz e-pasta adresi: . Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.
 
Papildus informācijai un individuālām konsultācijām:
- teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Zintis Varts (tālr. 67993428, 20237346, e- pasts: , pieņemšanas laiks: pirmdien un ceturtdien no 8.00 –12.30 un no 13.30 –17.30)
- teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA "Grupa93" pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e- pasts: , pieņemšanas laiks Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā 20. un 30. martā, kā arī 10. aprīlī no plkst. 16.00 – 17.30.)
 
Z.Varts
Share on Facebook Tweet