Drukāt

Dome apstiprina Nēģu ielas 58 izsoles rezultātus

.

izsoleCarnikavas novada dome 2019. gada 23. oktobra sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības 0,1121 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Nēģu ielā 58, Carnikava, Carnikavas nov. (kadastra numurs 8052 004 0986) sastāvā, šī gada 8. oktobra mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskās izsoles protokolu Nr. 14-1/19/36.
Share on Facebook Tweet