Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 1

.

izsoleCarnikavas novada dome 17. aprīļa domes sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1471, kas sastāv no zemes vienības 1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1566, un divām ēkām: kazarmas ēka, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 001, un pagrabs, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 004 - 11.04.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/17.
Share on Facebook Tweet