Drukāt

Bāriņtiesa

Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993787
E-pasts: barintiesa[at]carnikava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Ineta Stasjule
Tālr. 28633407
E-pasts: ineta.stasjule[at]carnikava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece: Nataļja Jefremova
Tālr
. 25433029
Epasts: natalja.jefremova[at]carnikava.lv

Sekretāre: Inga Reimane
Tālr.
25433029
E-pasts: inga.reimane[at]carnikava.lv

Bāriņtiesas locekļi:
Ināra Briede
Jeļena Prišpetjeva
Gita Kalniņa

Apmeklētāju pieņemšana
Pirmdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 17.30
Ceturtdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 17.30

Bāriņtiesas darba laiks pārējās dienās:
Otrdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 16.30
Trešdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 16.30
Piektdienās: 8.00 - 12.00   12.30 - 14.30

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Carnikavas novada administratīvā teritorija.

 

BĀRIŅTIESAS DARBA ORGANIZĒŠANA LATVIJĀ IZSLUDINĀTĀS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ COVID-19 DĒĻ

Carnikavas novada bāriņtiesa pieņem visa veida ziņojumus, iesniegumus un telefona zvanus, kā arī risina jautājumus, izvērtējot katru situāciju individuāli.

Ar bāriņtiesu iespējams sazināties pa tālruni 67993787, 28633407, 25433029 vai rakstot uz e-pasta adresi .

Carnikavas novada bāriņtiesa, prioritāri nodrošinot bērnu tiesības ārkārtējās situācijas laikā, ievēro Carnikavas novada domes noteiktos ierobežojumus pakalpojumu sniegšanai klātienē, vienlaikus izvērtējot katru individuālu gadījumu, īpaši, ja saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību pret bērnu, bērna dzīvības vai attīstības apdraudējumu vai cita veida bērna tiesību pārkāpumu, nekavējoties nodrošina iespēju uzklausīt vai saņemt informāciju, veic informācijas pārbaudi un visus nepieciešamos pasākumus.

Bāriņtiesa iedzīvotājus uzklausa pārsvarā telefoniski, apzina aktuālās problēmas un iespēju robežās sniedz konsultācijas, sazinoties ar iedzīvotājiem un vienojoties par konkrētu situācijas risinājumu.

Tiekoties klātienē ar bāriņtiesas darbiniekiem, personai rakstveidā jāapliecina, ka nav paaugstinātā riska grupā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. punktu, proti, nav personas un nav kontaktpersonas, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas. Tiekoties tiek nodrošināta sociālā distance.

Dokumentu un iesniegumu iesniegšanai klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu, iespējams tos atstāt slēgtā pastkastītē pie pašvaldības domes ēkas ieejas durvīm (ar norādi – bāriņtiesai) vai telefoniski vienoties par citu risinājumu.

Lūdzam veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes, speciālistus un iedzīvotājus ziņot bāriņtiesai:
- par bērniem, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības vai kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni;
- par bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība, ja vecāki atrodas pašizolācijā vai vecāku veselības stāvokļa dēļ;
- par bērniem līdz 7 gadu vecumam, kas atstāti bez pieaugušo klātbūtnes vai personu, kas jaunākas par 13 gadiem, uzraudzībā, kā arī par bērniem, kas atstāti bez pienācīgas uzraudzības un aprūpes.

 

Carnikavas novada Bāriņtiesas darbinieku Ētikas kodekss

Personas informēšana par datu apstrādi

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:

Bāriņtiesa saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 17. pantu:

1) aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

2) veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē;

3) izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

4) piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

5) sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);

6) sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;

7) informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

8) neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;

9) sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

10) uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;

11) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

12) informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu Bāriņtiesu likuma likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas Bāriņtiesu likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;

13) pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

14) pārstāv bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības vienpersoniska lēmuma darbības laikā;

15) izvērtē, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informē tiesu izpildītāju par izvērtējuma rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesu izpildītāja akts par to, ka lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām, tiesu izpildītāja noteiktajā laikā un vietā bērns nav sastapts, vai arī saņemts akts par nolēmuma nepildīšanu lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām.

 

Noderīga informācija