Drukāt

Sociālais dienests

Adrese: Stacijas ielā 5, Carnikava , Carnikavas novads, LV- 2163
Tālr. 67993101

Sociālā dienesta vadītāja: Daiga Landsmane
Tālr. 67993101, 20243515
E-pasts: daiga.landsmane[at]carnikava.lv

Alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis"
Tālr. 67993543
E-pasts: piladzis[at]carnikava.lv

Brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis"
Tālr. 67903011
E-pasts: gunita.dzene[at]carnikava.lv

 

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBA ORGANIZĒŠANA LATVIJĀ IZSLUDINĀTĀS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ COVID-19 DĒĻ

Klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās pēc sazināšanās ar sociālo darbinieku pa tālruni 67993101, pirms tam vienojoties par klātienes konsultāciju. Aicinām iesniegumu iesniegt attālināti, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtīt uz domes e-pasta adresi vai sūtīt pa pastu vai nogādāt pašvaldībā, kur pie domes ēkas ieejas ir speciāli izvietota pastkastīte dokumentu iesniegšanai.

Maznodrošinātas vai trūcīgas personas (ģimenes) statuss un sociālie pabalsti. Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Plānots izmaksāt uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus (pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu) un nodrošināt valstī noteiktos atvieglojumus (nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, elektroenerģijas maksas atvieglojumu u.c.). Pieejams būs arī Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts. Savukārt, ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, projekts paredz iespēju cilvēkiem vērsties pašvaldības sociālajā dienestā attālināti – e-pastā vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē (pie domes ēkas ieejas durvīm). Sociālā darba speciālists izvērtēs ģimenes vai cilvēka materiālo situāciju, izmantodams valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņems lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu. Šādas izmaiņas saistībā ar ārkārtas situāciju paredz 17. martā valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā””. Likumprojekts vēl jāpieņem Saeimai, un tas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Citi sociālā dienesta pakalpojumi:
- aprūpes mājās pakalpojums nodrošināts līdzšinējā kārtībā, samazinot apjomu, piemēram, produkti no veikala tiek atnesti vienu reizi nedēļā uzturēšanās pie klienta ir īsāka;
- zvanot uz sociālo dienestu, trūcīgās un maznodrošinātās personas un daudzbērnu ģimenes var pieteikties pie dienas zupas;
- ir sagatavotas krīzes pakas senioriem, kuri dzīvo vieni, kuriem nav ieteicams iet pašiem uz veikalu un nav iespēja palīdzēt tuviniekiem vai kaimiņiem (pakā ir makaroni, zirņi, divi gaļas konservi, šķīstošā kafija, cukurs, cepumi prjaņiki, iebiezinātais piens, auzu pārslas, zupa burciņā, eļļa, divas kārbas konservētas pupiņas). Pie pakām jāpiesakās zvanot uz tālruni 67993101;
- šajā laikā, sekojot valsts noteiktajiem aizliegumiem, sociālais dienests jubilejas kliņģerus senioriem nepiegādās.

Sociālais dienests aicina gados jaunākos iedzīvotājus pievērst uzmanību kaimiņos dzīvojošajiem senioriem, palīdzēt viņiem, vai ziņot sociālajam dienestam pa tālruni 67993101vai e-pasta adresi .

 

Carnikavas novada Sociālais dienests ir Carnikavas novada pašvaldības izveidota iestāde, kas novada pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros administrē un nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kuras ir reģistrējušas savu pamata dzīvesvietu Carnikavas novada pašvaldības teritorijā. Dienesta mērķis ir palīdzēt novada iedzīvotājiem atrisināt vai mazināt to sociālās problēmas, sniegt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālu palīdzību un veicināt šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Sociālais dienests pilda šādus uzdevumus:
- veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
- sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personām vai personu grupām, kurām tas nepieciešams;
- novērtē pēc sociālās palīdzības vērsušos personu (turpmāk tekstā - klientu) vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
- nosaka klientu līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
- administrē novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
- novērtē Dienesta administrēto un novada pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.

Noderīga informācija:
Atbalsta pasākumi DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM