Drukāt

Dome organizē īpašumu piedāvājumu atlasi Carnikavas un Mūzikas mākslas skolas darbības nodrošināšanai

.

muzikas skola 80023. augustā novada dome pieņēma lēmumu organizēt nomas objekta – nekustamā īpašuma/telpu piedāvājumu atlasi Carnikavas novada pašvaldības funkciju īstenošanai – Carnikavas un Mūzikas mākslas skolas darbības nodrošināšanai, atbilstoši nekustamā īpašuma/telpu atrašanās vietas shematiskam attēlojumam kartē.
 
Nomnieks
Carnikavas novada dome
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000028989
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: +371 67993814
e-pasta adrese
Kontaktpersona: Diāna Čūriška, tālr. 67992362,
e-pasta adrese:
 
Nomas objekts
Nekustamā īpašuma/telpu noma Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai, mācību procesa organizēšanai
 
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta
Carnikavas novada administratīvā teritorija, vēlams Carnikavas ciema centrā (ne tālāk par 1000 m no Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas ēkas Jūras ielā 4, Carnikavā, Carnikavas novadā) ar labām piekļūšanas iespējām
 
Nomas objekta lietošanas mērķi
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai, mācību procesa organizēšanai
 
Paredzamais nomas līguma termiņš
Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 2 (diviem) gadiem, ar iespēju pagarināt termiņu vēl uz vienu gadu
 
Nepieciešamā platība (biroja telpām norāda platību, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotajām tehniskajām prasībām valsts institūciju biroja telpām)
Kopējā nepieciešamā telpu platība ir ne mazāka par 130 m2
 
Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis
8. Nekustamā īpašuma/telpu tehniskajam stāvoklim ir jābūt labam (līguma darbības laikā nebūs nepieciešami kapitālie remontdarbi), ar logiem, aprīkotam ar elektrības pieslēgumu, signalizāciju, apkuri, interneta pieslēgumu, izlietnēm un tualeti.
 
Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma) noteiktas Carnikavas novada domes 23.08.2017. noteikumos „Nomas objekta - nekustamā īpašuma/telpu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai – piedāvājumu atlases noteikumi" Nr.INA/2017/15"
 
Piedāvājumu iesniegšana
Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv
Līdz 20.09.2017. plkst. 14:00
 
Nomas piedāvājuma iesniegšanas vieta
Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs - Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163
 
Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem
Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem"
 
Dokumentācija
 
 
Iznomāšanas pretendenta piedāvājums (PDF, aizpildīšanai)
Share on Facebook Tweet