CARNIKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums Reģistra numurs   Saistošo noteikumu
pamata versija

Grozījumi  

Konsolidētā redakcija

Atkritumu apsaimniekošana
11.05.2012

CND/SN/
2011/23
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā  

 

Apstādījumu, teritorijas labiekārtošana, 
būvju uzturēšana,ēku numerācija

06.06.2013

Nr.SN/2013/6

Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai

06.11.2011

 

CND/SN/
 2011/20

 

Carnikavas novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi

 

 

 

30.04.2010

 

 

 

  2010/5

 

 

Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi

 

 

 

 

12.01.2013

CND/SN/
2012/23

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā  

 

 
17.09.2008

 

 2008/3

Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās – nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā  

 

01.09.2009

2009/6 Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi
Atbalsts kultūrai, mākslai un sportam
 01.01.2014 

 SN/2013/45

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām
 28.07.2016.

 SN/2016/7

 Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā

Atļauju izsniegšana

26.03.2015.  SN/2015/3  Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā
Braukšanas maksas atvieglojumi izglītojamajiem
01.08.2010

 2010/18

Saistošie noteikumi par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un biļešu saņemšanas kārtību Carnikavas novadā

 

 

Dzīvnieku turēšana

28.05.2014

SN/2014/8

 Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas  noteikumi Carnikavas novadā

 
Ģenētiski modificēti kultūraugi
29.05.2015  SN/2015/5  Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Carnikavas novadā
Informatīvie paziņojumi un reklāma

12.03.2008

 

 2008/1

 

Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā

 

01.01.2014

 CND/SN
 2013/38

Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā

 
Izcenojumi un maksas pakalpojumi

08.06.2011

 CND/SN/
 2011/10

Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi

 

 

 

  

 

01.06.2011

CND/SN/
2011/12

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām

 

 

01.03.2011

 CND/SN/
 2011/6

Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru  

 

30.11.2010

 

 

 2010/32

 

 

Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā

 

 

 Izglītība
 13.05.2016.  SN/2016/9  Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

 

 28.08.2014  SN/2014/ 14  Par līdzfinansējuma samaksas kārtību  profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Carnikavas mūzikas un mākslas skolā

 

 

Kapu uzturēšana

06.05.2011

CND/SN/
2011/8

Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi 

 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

 01.01.2016.

 

 

 SN/2015/12

 

 

 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā

 

 

01.01.2015.

 SN/2014/16

 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2015.gadā
01.01.2014

CND/SN/
2013/14

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2014.gadā
01.01.2013

CND/SN/
2012/28

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2013.gadā   

 

21.09.2012

CND/SN/
2012/18

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  

 

01.01.2010


 

 

 2009/21

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Carnikavas novadā

 Pašvaldība

05.08.2013

 

 

 SN/2013/11

 

 

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nolikumu

Pielikums - Pašvaldības struktūra

 

05.02.2016.

 SN/2016/1

Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Sabiedriskā kārtība

01.06.2010

 2010/10

Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi

 

 

Simbolikas izmantošana
01.06.2010

 2010/4

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu  

 

Sociālais dienests
29.04.2014  SN/2014/6  Par sociālās palīdzības pabalstiem  Carnikavas novadā

 

 

04.07.2014

SN/2014/10

Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā

 

26.03.2015. 

SN/2015/1

 Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā

 12.01.2013

CND/SN/
2012/19
Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā  

 

 02.11.2010

 2010/28

Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve" Carnikavas novadā  

 

29.04.2014 SN/2014/5  Psihologa pakalpojumu saņemšanas  kārtība Carnikavas novada  pašvaldībā
 15.12.2012 CND/SN/
2012/17

Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Carnikavasnovadā

12.11.2013 CND/SN/
2013/37

Par kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju

Sporta komplekss


04.07.2013

SN/2013/8

Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā  
Topogrāfiskā informācija
03.04.2009

 2008/18

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā  

 

Tirdzniecība
01.06.2011 CND/SN/
2011/11

Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi

 05.06.2010  2010/11

Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā

 

 

26.03.2015.  SN/2015/2

 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā

Tūristu un pasažieru pārvadājumi

 23.12.2009

 

  2009/22

Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Carnikavas novadā

 

 

 01.06.2010

 2010/2

Saistošie noteikumi par specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas un reģistrācijas nosacījumiem Carnikavas novadā

 

 

Ūdensapgāde un kanalizācija

01.03.2011

 

 

CND/SN/
2011/4

Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā

 

 

28.04.2009  2009/2

Carnikavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi

 

 

 

Valsts pārvalde

 28.01.2015. 2014/23  Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai