Informācija par izsolēm nekustamajiem īpašumiem Mežgarciemā

.

izsoleŠā gada 5. novembra ārkārtas domes sēdē Carnikavas novada dome lēma par vairāku Mežgarciemā esošu pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu atzīšanu par nenotikušām, un nākamo izsoļu organizēšanu. Tāpat šajā sēdē tika apstiprināti šā gada 15. oktobrī notikušās izsoles rezultāti.
 
Domes sēdē dome nolēma:
- atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1596, kas sastāv no zemes vienības 0,4192 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1575, 09.10.2019 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 19900 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
- atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1600, kas sastāv no zemes vienības 0,4265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1576, 09.10.2019 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 20200 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
- atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 4, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1601, kas sastāv no zemes vienības 1,0562 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1572, 09.10.2019 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 42500 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
- atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1602, kas sastāv no zemes vienības 0,6250 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1577, 09.10.2019 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 26900 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
- atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1599, kas sastāv no zemes vienības 0,9867 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1571, 08.10.201 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu uzdot un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 39700 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
- atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1595, kas sastāv no zemes vienības 0,6235 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1574, 08.10.2019 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 26900 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
- atzīt Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no zemes vienības 1,1657 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1570, 08.10.2019 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 48500 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
 
Tāpat dome lēma, ka visu šo pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumos jāiekļauj, ka:
- izsoles reģistrācijas maksa ir 150 eiro apmērā,
- izsoles dalībnieku reģistrācija jāuzsāk pēc sludinājuma laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”,
- summa, par kādu cena katrā nākamajā solī tiks paaugstināta (solis), ir 500 eiro.
 
Dome šajā sēdē apstiprināja nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 15.10.2019 mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/39 un lēma slēgt ar akciju sabiedrību “Sistēmu inovācijas”, vienotais reģistrācijas Nr.40003946311, juridiskā adrese: Mazcenu aleja 6A, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166 nomaksas pirkuma un ķīlas līgumu.
Share on Facebook Tweet