Notiks publiskā apspriede nekustamajiem īpašumiem “Dzirnakmeņi” un “Lamsdegumi”

.

detalplanojums dzirnakmeniAr Carnikavas novada domes 18.09.2019 lēmumu "Par detālplānojuma projekta nekustamiem īpašumiem "Dzirnakmeņi" un "Lamsdegumi” nodošanu publiskajai apspriešanai atzinumu saņemšanai" (prot. Nr. 13, 23.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.11.2019 līdz 06.12.2019.

Informācija par izsolēm nekustamajiem īpašumiem Mežgarciemā

.

izsoleŠā gada 5. novembra ārkārtas domes sēdē Carnikavas novada dome lēma par vairāku Mežgarciemā esošu pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu atzīšanu par nenotikušām, un nākamo izsoļu organizēšanu. Tāpat šajā sēdē tika apstiprināti šā gada 15. oktobrī notikušās izsoles rezultāti.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2020. gadā

.

Carnikavas novada dome arī turpmāk piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu, 2020. gadā - 90 % apmērā par vienu mājokli. Tādējādi ir iespējams saņemt 90 % atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.

Dome apstiprina Nēģu ielas 58 izsoles rezultātus

.

izsoleCarnikavas novada dome 2019. gada 23. oktobra sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības 0,1121 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Nēģu ielā 58, Carnikava, Carnikavas nov. (kadastra numurs 8052 004 0986) sastāvā, šī gada 8. oktobra mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskās izsoles protokolu Nr. 14-1/19/36.
Share on Facebook Tweet